ساخت استخر مرحله یازدهم

مرحله یازدهم از ساخت استخر مربوط به سر ریز استخر می باشد.


@image


ساخت استخر مرحله یازدهم

سر ریز استخر:

در این مرحله از ساخت استخر بسته به نوع استخر میتوانید از نوار گریل و یا از اسکیمر جهت سر ریز استخر استفاده کنید .

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط