ساخت استخر مرحله هشتم

مرحله بتن ریزی در ساخت استخر مرحله هشتم می باشد.


@image


ساخت استخر مرحله هشتم

مرحله بتن ریزی :

در این مرحله از ساخت استخر شما بتن کف استخر را می توانید بریزید . در این مرحله دقت شود که زاویه مورد نظر جهت کف استخر رعایت گردد .


ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط