ساخت استخر مرحله نهم

ساخت دیواره ها مرحله نهم از ساخت استخر می باشد.


@image


ساخت استخر مرحله نهم

ساخت دیواره ها :

در این مرحله از ساخت استخر با اتمام مرحله کف استخر شما می توانید شروع به دیوار چینی و ساخت دیواره ها بکنید . در اینجا میتوانید با هر پیمانکاری جهت دیوار چینی قرارداد ببندید .


ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط