ساخت استخر مرحله دوم

در این مرحله از ساخت استخر شما باید مجوزهای لازمه راجهت ساخت استخر اخذ نمایید.


@image


ساخت استخر مرحله دوم

کسب مجوز:

این مجوزها میواند شامل مجوزهای محلی مربوط به شهر باشید یا حتی کسب اجازه از همسایگان و یا امکان ایجاد استخر در مکان مورد نظر.

پس از کسب مجوزهای مورد نیاز وارد مرحله بعد خواهیم شد.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط